لیگ سازه ماکارونی

سازه های ماکارونی سازه هایی هستند که با استفاده از چسب و ماکارونی براساس شرایط آیین برای هدف های مشخص ساخته میشوند که در گرایش های زیر با این هدف ها آشنا میشویم.

در این گرایش سازه های ساخته شده با توجه به ابعادحداکثر و حداقل ذکر شده در آیین نامه آماده ی بارگذاری میشوند و ملاک برتری سازه ها مثل گرایش راندمانی نسبت وزن تحمل شده بر وزن سازه میباشد.
نحوه بارگذاری: سازه ها با استفاده از سیستم اتوماتیک جک هیدرولیک بارگذاری میشوند.